ความสำคัญของเครื่องเติมอากาศ

ความสำคัญของเครื่องเติมอากาศ


            เพราะว่าการเติมออกซิเจน หรือการเติมอากาศ เป็นหัวใจหลักของระบบบำบัดน้ำเสีย  ระบบบำบัดน้ำเสียโดยการเติมอากาศจะต้องอาศัยการเติมออกซิเจนให้น้ำ โดยใช้เครื่องจักรช่วยเช่น THREE LOBE ROTARY AIR BLOWER , AERATOR, JET AERATOR เป็นต้น  เพื่อเพิ่มปริมาณออกซิเจนให้เพียงพอ ต่อการใช้ย่อยสลายสารอินทรีย์ในน้ำเสีย และช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการลดค่า BOD  (Biochemical Oxygen Demand) อีกด้วย

ซึ่งค่า BOD คือ ค่าวัดความเน่าเสียของน้ำจากการใช้อุปโภคบริโภค ต้องทิ้งลงสู่แหล่งน้ำสาธารณะ ค่า BOD จะชี้ให้เห็นถึงปริมาณออกซิเจนที่แบคทีเรียต้องการใช้ในการย่อยสลายสารอินทรีย์    ถ้าหากค่า  BOD สูงเมื่อทิ้งน้ำสู่แหล่งนำ้สาธารณะ จะทำให้สิ่งมีชีวิตในน้ำไม่สามารถอยู่ได้  แต่หากค่า BOD ต่ำ ก็จะไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม

          ดังนั้นการใช้เครื่องจักรในการเติมอากาศที่มีการออกแบบให้เหมาะสมกับระบบบำบัด ยิ่งจะช่วยให้การบำบัดน้ำมีคุณภาพมากขึ้นทีเดียว  และหากน้ำที่ผ่านการบำบัดอย่างมีคุณภาพนั้นถูกทิ้งลงสู่บ่อสาธารณะก็ถือว่าเป็นการรักษาสิ่งแวดล้อมได้โดยอีก 1 วิธี 


Visitors: 84,338