การติดตั้ง Pressure Gauges ที่ถูกต้อง

การติดตั้ง Pressure Gauges ที่ถูกต้อง

โดยทั่วไป Pressure Gauges หรือที่เรียกกันในภาษาช่างว่า “เกจ์วัดความดัน” จะติดตั้งบน
งานท่อน้ำของเครื่องจักรหลัก เช่น เครื่องสูบน้ำ, เครื่องทำน้ำเย็น, เครื่องเป่าลมเย็น และอื่นๆ
ที่คล้ายคลึงกัน หน้าที่สำคัญของ Pressure Gauges ได้แก่
ใช้วัดประสิทธิภาพของเครื่องจักรหลักที่ทำหน้าที่สร้างแรงดันของไหลในระบบ ซึ่งได้แก่
เครื่องสูบน้ำ (Water Pump), เครื่องกำเนิดไอน้ำ (Boiler), เครื่องอัดอากาศ (Air-
Compressor) ฯลฯ เป็นต้น
ใช้วัดความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ของเครื่องจักรหลักที่เป็นภาระ (Load) ของระบบ
ต่างๆ เช่น เครื่องทำน้ำเย็น (Water Chiller), เครื่องเป่าลมเย็น (Air-Handling Unit) ฯลฯ
เป็นต้น
การติดตั้ง Pressure Gauges ที่ถูกต้องให้เป็นไปดังนี้ี้ี้

การติดตั้ง Pressure Gauges ของเครื่องสูบน้ำแบบ End Suction
จากรูปที่ 1 เป็นการติดตั้ง Pressure Gauge ของเครื่องสูบน้ำแบบ End Suction ซึ่งจะให้ข้อ
ควรรู้ ดังนี้

 

- จะต้องติดตั้ง Pressure Gauges ทั้ง 2 ด้าน คือด้าน Suction และด้าน Discharge
- ตำแหน่งที่ติดตั้งต้องอยู่บริเวณหน้าแปลนของเครื่องสูบน้ำ ซึ่งโรงงานผู้ผลิตได้เจาะรูและอุด
ปลั๊กมาให้แล้ว ห้ามติดตั้งหลังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Flexible Connectors หรือ Valves โดยเด็ด
ขาด เพราะจะทำให้ค่าความดันที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไปวัดความดันรวม ความดันตก
คร่อม (Pressure Drop) ของอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ด้วย
- ต้องจัดทิศทางของหน้าปัทม์ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สะดวกในการอ่านค่าความดัน
- สเกลของ Pressure Gauge ที่ใช้ต้องขึ้นอยู่กับ Working Pressure ของระบบ ตำแหน่ง
เข็มของ Pressure Gauge ขณะใช้งานควรอยู่ระหว่างกึ่งกลางถึง 60% ของสเกล
- สเกลของ Pressure Gauge ด้าน Suction ควรจะมีสเกล Vacuum Pressure อยู่ด้วย โดย
เฉพาะท่อ Suction ที่อยู่ต่ำกว่าตัวเครื่องสูบน้ำ มิฉะนั้นแล้วในขณะที่เริ่มงานค่าความดันด้าน
Suction อาจมีค่าต่ำกว่าศูนย์ ซึ่งหากไม่มีสเกล Vacuum Pressure อาจจะทำให้เข็มของ
Pressure Gauge กระแทกหมุดกั้นทำให้ชำรุดเสียหายได้
- ต้องติดตั้งท่อ Drain ไว้ด้วยเพื่อทำหน้าที่ Drain น้ำออกจากตัว Pressure Gauges หลังจาก
อ่านค่าแล้ว ไม่ควรให้ Pressure Gauges ทำงานอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องสูบน้ำทำงาน เพราะ
จะทำให้ Pressure Gauges มีอายุงานสั้นลง
- ในระบบน้ำร้อนหรือไอน้ำต้องใส่ Siphon หรือไส้ไก่ก่อนเข้า Pressure Gauge ด้วย
- หากความดันในระบบมีค่าสูงมาก หรือมีการเปลี่ยนแปลงค่าความดันตลอดเวลา ควรเลือกใช้
Pressure Gauge แบบ Oil-Filled ซึ่งจะหน่วงการทำงานของเข็มของ Pressure Gauge มิ
ให้ขึ้น-ลง เร็วเกินไป
- ไม่ควรติดตั้ง Pressure Gauge บนหลังท่อ โดยเฉพาะท่อน้ำที่ติดตั้งในแนวนอน เพราะ
หากน้ำในท่อไม่เต็มท่อ จะทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง ควรติดด้านข้างของท่อเท่านั้น ส่วนท่อที่
ติดตั้งในแนวดิ่งจะไม่เกิดปัญหานี้แต่ประการใด แม้กระทั่งที่เครื่องสูบน้ำด้าน Suction (ดูรูป)
ผู้ผลิตได้เจาะไว้ที่ด้านข้างของหน้าแปลนเช่นกัน เพื่อป้องกันการอ่านค่าไม่ถูกต้อง

การติดตั้ง Pressure Gauges ของท่อ Condenser Supply และ Condenser Return ของ
เครื่องทำน้ำเย็น

จากรูปที่ 2 เป็นการติดตั้ง Pressure Gauge ของท่อ Condenser Supply และ Condenser
Return ของเครื่องทำน้ำเย็น ซึ่งจะให้ข้อควรรู้ดังนี้
- จะต้องติดตั้ง Pressure Gauges ทั้ง 2 ด้าน คือ ด้าน Supply และด้าน Return
- ตำแหน่งที่ติดตั้งอยู่ข้างท่อที่ต่อออกมาจาก Condenser ซึ่งทางโรงงานผู้ผลิตได้เจาะรูและอุด
ปลั๊กมาให้แล้ว ห้ามติดตั้งหลังอุปกรณ์อื่นๆ เช่น Flexible Cnnectors หรือ Valves โดยเด็ด
ขาด เพราะจะทำให้ค่าความดันตกคร่อม (Pressure Drop) ที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง เนื่องจากไป
วัดความดันตกคร่อมของอุปกรณ์อื่นๆ ไว้ด้วย ทำให้การ Balance น้ำผิดไปจากความต้องการ
- ต้องจัดทิศทางของหน้าปัทม์ให้อยู่ในทิศทางเดียวกัน เพื่อให้สะดวกในการอ่านค่าความดัน
สเกลของ Pressure Gauge ที่ใช้ต้องขึ้นอยู่กับ Working Pressure ของระบบตำแหน่งเข็ม
ของ Pressure Gauge ขณะใช้งานควรอยู่ระหว่างกึ่งกลางถึง 60% ของสเกล
- ต้องติดตั้งท่อ Drain ไว้ด้วยเพื่อทำหน้าที่ Drain น้ำออกจากตัว Pressure Gauges หลังจาก
อ่านค่าแล้ว ไม่ควรให้ Pressure Gauges ทำงานอยู่ตลอดเวลาที่เครื่องทำน้ำเย็นทำงาน
เพราะจะทำให้ Pressure Gauges มีอายุงานสั้นลง
- ไม่ควรติดตั้ง Pressure Gauge บนหลังท่อ โดยเฉพาะท่อน้ำที่ติดตั้งในแนวนอน เพราะ
หากน้ำในท่อไม่เต็มท่อ จะทำให้ค่าที่อ่านได้ไม่ถูกต้อง ควรติดด้านข้างของท่อเท่านั้น ส่วนท่อที่
ติดตั้งในแนวดิ่งจะไม่เกิดปัญหานี้แต่ประการใด แม้กระทั่งรูที่ท่อของเครื่องทำน้ำเย็น (ดูรูป) ผู้
ผลิตได้เจาะไว้ที่ด้านข้างของท่อเช่นกัน เพื่อป้องกันการอ่านค่าไม่ถูกต้อง


ข้อมูลจาก: http://www.iecm.co.th

Visitors: 71,057